GÓRA

Regulamin wysyłki powiadomień e-mail

Niniejszy regulamin wysyłki powiadomień e-mail, zwanym dalej "Regulaminem" określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej, zwanej dalej "Usługą powiadomień" przez Operatora usługi na rzecz zainteresowanych osób, zwanych dalej "Użytkownikami".

 1. Postanowienia ogólne
  1. Operatorem usługi jest przedsiębiorstwo Radosław Tafelski z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 21/48, 85-792 Bydgoszcz, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, pod numerem REGON: 340342042, NIP 554-256-04-07.
  2. Strona internetowa o legendarnym statku Titanic, która dostępną jest pod adresem: http://www.titanic.com.pl, zwana dalej "Stroną".
  3. Usługobiorcą usługi jest Użytkownik, który dobrowolnie udostępni swój adres poczty elektronicznej (e-mail) poprzez formularzinternetowy, znajdujący się Stronie.
 2. Przedmiot usługi
  1. Przedmiotem Usługi powiadomień jest cykliczne przesyłanie przez Operatora usługi informacji, w formie specjalnie zredagowanej wiadomość e-mail do zainteresowanych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie.
  2. Wiadomość przesyłana w ramach Usługi powiadomień zawiera informacje dotyczące zmian, nowości oraz aktualizacji, dostępnych na Stronie.
  3. Usługa powiadomień dotyczy wyłącznie przedmiotowej treści oraz zawartości Strony i jest związana z nią tematycznie.
  4. W wyjątkowych przypadkach Usługa powiadomień może mieć charakter komunikatów technicznych lub powiadomień o istotnych zmianach, regulacjach lub uwarunkowaniach prawnych, mających związek z funkcjonowaniem Strony.
 3. Warunki korzystania z usługi
  1. Do korzystania z Usługi powiadomień konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
  2. Usługa powiadomień świadczona jest bezpłatnie.
  3. Korzystać z Usługi powiadomień może każdy Użytkownik, który na Stronie poda swój adres e-mail, zapozna się z treścią Regulaminu oraz zaakceptuje go, a następnie wybierze przycisk „Subskrybuj”. Kliknięcie wskazanego przycisku spowoduje przeprowadzenie weryfikacji adresu e-mail. Po wybraniu przycisku "Zatwierdź" nastąpi przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora usługi oraz uruchomienie świadczenia Usługi powiadomień.
  4. Użytkownik korzystając z Usługi powiadomień zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
  5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi powiadomień, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora usługi stanowić może naruszenie prawa.
 4. Czas trwania usługi
  1. Umowa o korzystanie z Usługi powiadomień zawierana jest na czas nieokreślony.
  2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi powiadomień w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
  3. Rezygnacja z Usługi powiadomień jest możliwa poprzez wycofanie zgody na przesyłanie powiadomień. Aby to uczynić, należy na Stronie wybrać link: „usuń e-mail z listy subskrypcji”, dostępny w zakładce: "Powiadomienia e-mail". Wycofanie zgodny na przesyłanie powiadomień należy dodatkowo potwierdzić, wybierając link dostępny w przesłanej automatycznie do Użytkownika wiadomości e-mail. Brak potwierdzenia rezygnacji poprzez wybór linku z przesłanej wiadomości będzie skutkował dalszym przesyłaniem powiadomień.
  4. Operator usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi powiadomień po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników drogą korespondencji e-mail.
  5. Operator usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę Usługi.
 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w celu świadczenia Usługi powiadomień jest Operator usługi.
  2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach Usługi powiadomień.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi powiadomień (marketing bezpośredni).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi powiadomień.
  5. Dane osobowe przechowywane są do czasu rezygnacji (wycofania zgody) z otrzymywania powiadomień e-mail, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
  6. Operator usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Usługi powiadomień są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia Usługi powiadomień nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, dostępnej na Stronie w sekcji Informacje o stronie.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi powiadomień należy składać na adres e-mail Operatora usługi: kontakt@titanic.com.pl.
  2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Powiadomień i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
  3. Operator usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.